Wetenschap en Filantropie

Wetenschap en Filantropie

De complexe maatschappelijke uitdagingen waar de samenleving voor staat, vragen om een aanpak die draait om samenwerking en gericht is op de toekomst. Fondsen, bedrijven, de overheid en ook kennisinstellingen zijn zich hiervan steeds meer van bewust. De particuliere stichting Maatschappelijke Alliantie brengt partijen bij elkaar rondom specifieke onderwerpen om vanuit een gedeelde visie de impact van afzonderlijke initiatieven te vergroten. De bereidheid tot meer gezamenlijkheid komt voort uit actuele ontwikkelin­gen. Binnen de sector filantropie neemt de aandacht voor de impact van schenkingen aan maat­schappelijke doelen toe. Binnen het bedrijfsleven maakt het maat­schappelijk engagement steeds meer deel uit van het zakendoen zelf. De overheid onderkent het belang van effectieve samenwerking, nu zij haar rol op diverse terreinen herijkt. Iedereen oriënteert zich dus actief op nieuwe instrumenten en samenwerkingsvormen. De Maatschappelijke Alliantie brengt bovengenoemde partijen bij elkaar op de volgende vijf thema’s: Veilig en Gezond Opgroeien, Migratie, Gezond Ouder Worden, Circulaire Economie en Cultureel Erfgoed. De nadere invulling van de thema’s en de selectie van prioriteiten hierbinnen, gebeurt in nauwe samenwerking met de partners.

Zoals eerder genoemd zijn de belangrijkste partners de fondsen, het bedrijfsleven en de overheid. De Alliantie hecht er waarde aan om de wetenschap actief te betrekken bij de thema’s en de uitwerking hiervan en voert hierover overleg met de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU). Daarnaast is de Alliantie momenteel bezig om een structureel overleg op te zetten waarbij hoogleraren op het gebied van de filantropie, venturing philanthropy en social venturing en overige partners van de Maatschappelijke Alliantie elkaar weten te vinden en meer samenwerken. Dit moet resulteren in een structureel overleg waarbij de hoogleraren in de filantropie elkaar sneller weten te vinden en er effectiever kan worden samengewerkt. Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen rondom deze activiteit.

Delen

U bent hier