Alliantie mobiliteit ouderen

Samen laten we iedereen mee doen

Alliantie mobiliteit ouderen

Een brug tussen ouderen, mobiliteitsaanbieders en gemeenten door actief te werken aan passend mobiliteitsaanbod.

Nu ouderen langer thuis moeten blijven wonen, is het belangrijk dat zij dit kunnen doen met het behoud van kwaliteit en regie van hun leven. Mobiliteit is hierbij volgens ouderen één van de belangrijkste factoren en een voorwaarde om controle over je eigen leven te behouden, om dingen te kunnen blijven doen die belangrijk voor je zijn en om sociale contacten te onderhouden. Van het zelf boodschappen kunnen doen, meedoen aan activiteiten of vrijwilligerswerk, een ziekenhuisbezoek of het bezoeken vanvrienden of kleinkinderen. Zonder mobiliteit verkleint je leefwereld en sociale netwerk.

De groeiende groep 55-plussers komt in het mobiliteitsaanbod diverse uitdagingen tegen om zich te verplaatsen van A naar B. Zo passen ouderen te laat hun mobiliteitspatroon aan om alternatieven te leren kennen en weten zij niet wat er lokaal beschikbaar is.

Alliantie mobiliteit ouderen slaat een brug tussen ouderen, mobiliteitsaanbieders en gemeenten door een plek te bieden waar zij samen actief werken aan een passend mobiliteitsaanbod door in gesprek te gaan over gaps in vraag en aanbod die ouderen ervaren. Zo ontstaat een win-win situatie die op vergrijzing inspeelt en
ruimte biedt voor kennis en informatiedeling en gedragsverandering.

Missie
Iedere oudere heeft de eigen regie om zich van A naar B te verplaatsten om zo mee te kunnen doen in de maatschappij.

Visie
Ouderen, mobiliteitsaanbieders en gemeenten werken actief aan een passend mobiliteitsaanbod. Er ontstaat een win-win situatie die op vergrijzing inspeelt en ruimte biedt voor kennis en informatiedeling en gedragsverandering. 

 

Strategie
De Alliantie mobiliteit ouderen werkt aan vier pijlers op korte en lange termijn om het mobiliteitsgeluk van ouderen te vergroten. Dit betekent vraag en aanbod bij elkaar brengen, kennis en informatie ontsluiten, gedragsverandering realiseren en verduurzaming door de maatschappij in beweging te zetten 

 

Beoogde doelstellingen

Om mobiliteit voor iedere oudere toegankelijk te krijgen zijn er de volgende korte- en lange termijn doelstellingen:

  1. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod per regio
  2. Kennis en informatie ontsluiten
  3. Gedagsverandering realiseren om nieuwe mobiliteitspatronen aan te leren
  4. Verduurzaming door maatschappij in beweging te brengen

 

Activiteiten

  • Op 13 oktober 2020 bespraken geïnteresseerde partijen de uitdagingen waar ouderen voor staan in mobiliteit. De aanwezige partijen waren allen geïnteresseerd in deelname aan een alliantie waarin we gezamenlijk mobiliteitsarmoede voor ouderen gaan aanpakken. Zodat elke oudere, in welke levensfase hij of zij ook zit, kan blijven meedoen met de maatschappij. Hieruit voort kwamen drie pijlers om dit mobiliteitsvraagstuk aan te pakken. Samenbrengen van behoefte en aanbod (1), ontsluiten van kennis en informatie (2) en realiseren van gedragsverandering (3).

  • Op 25 februari 2021 organiseerde het Nationaal Ouderenfonds in samenwerking met de Maatschappelijke Alliantie en Louwman Group een vervolg bijeenkomst met (potentiële) partners in het Louwman Museum. In deze bijeenkomst speelden wij in op de vorige bijeenkomst waar wij verkenden hoe we gezamenlijk mobiliteit voor ouderen kunnen optimaliseren. We richtten ons verder op de drie pijlers zochten, naar mogelijke oplossingen en onderzochten mogelijke rollen en bijdragen van partners.

 

** Op dit moment werkt het Nationaal Ouderenfonds in verschillende gemeenten aan pilot projecten om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij directeur van het Nationaal Ouderenfonds, Corina Gielbert.

 

 

Werken volgens drie pijlers

PIJLER 1 | Samenbrengen van behoefte en aanbod

Structurele bijeenkomsten in (urgente) gemeenten/provincies waar ouderen en mobiliteitsaanbieders samen komen om te werken aan onderstaande thema’s:

1. Inventariseren behoefte en aanbod
2. Nieuwe oplossingen
3. Verbeteren van bestaande oplossingen
4. Sluiten van regionale, lokale en landelijke mobiliteitsakkoorden

PIJLER 2 | Ontsluiten van kennis

De opgedane kennis en informatie wordt ontsloten middels een online raad van betrokken ouderen die samen landelijk de stem van ouderen vertegenwoordigen. In de Mobiliteitsraad wordt ook nieuwe kennis opgehaald bijv. middels surveys en checks.

1. Survey ‘Hoe leeftijdsvriendelijk ben/denk/doe ik?’
2. Check: ‘Hoe leeftijdsvriendelijk word ik door 55+ ervaren?’
3. Lessons learned delen

PIJLER 3 | Realiseren van gedragsverandering

De mobiliteitsproeftuin laat ouderen het aanbod ervaren om zo gedragsverandering te stimuleren.

1. De mobiele academie
2. Mobiliteit ID
3. Bewustwordeingscampagne

Publiek – private samenwerking

Grote vervoeraanbieders zoals NS, Conexxion en Anwb spreken binnen deze alliantie samen met lokale vervoeraanbieders, sociaal vervoer Amsterdam, de OV Coach, maatschappelijke organisaties zoals Wijzelf.nl, New Mobility Foundation en publieke partijen als het Minstierie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant over het beter en effectiever samenbrengen van vraag en aanbod. 

Hoe bereiken we ouderen? Hoe vergroten we de aantrekkelijkheid van het OV? Waar delen we informatie? En een van de belangrijkste vraag: hoe werken we zo breed, effectief en succesvol mogelijk samen? Dit jaar werken deze partijen verder aan concrete antwoorden en oplossingen. Met als lange termijn doel gedragsverandering van ouderen te realiseren.

Inzichten

Alliantie Mobiliteit Ouderen

Mobiliteitsgeluk!

Vanochtend kwamen publieke en private partijen online én offline samen in het Louwman Museum om met frisse kennis en ervaring bij te dragen aan het relevante thema: mobiliteit voor ouderen. Onze bestuursvoorzitter Jan Peter Balkenende en CEO van de Louwman Group...