Missie

Missie

De inzet van de Maatschappelijke Alliantie:

Werken aan een betere samenleving door fondsen, bedrijven en de overheid bij elkaar te brengen en gezamenlijk de impact van maatschappelijke initiatieven te vergroten. 

De Maatschappelijke Alliantie wil bijdragen aan meer maatschappelijk rendement door het initiatief te nemen voor:

  • gezamenlijke gedachtevorming
  • bundeling van krachten
  • het wegwerken van obstakels in de uitvoering

 

De bereidheid tot meer gezamenlijkheid komt voort uit actuele ontwikkelingen. Binnen de filantropische sector neemt namelijk de aandacht voor de impact van schenkingen aan maatschappelijke doelen toe. Binnen het bedrijfsleven maakt het maatschappelijk engagement steeds meer deel uit van het zakendoen zelf. De overheid erkent het belang van effectieve samenwerking, nu zij haar rol op diverse terreinen herijkt. En ook ngo’s staan open voor andere oplossingen. Iedereen oriënteert zich dus actief op nieuwe instrumenten en samenwerkingsvormen.

“Maatschappelijke impact kun je als fonds niet alleen realiseren, daarvoor heb je partners nodig uit het bedrijfsleven en overheid.”  Paul Baan, oprichter Noaber Foundation

De complexe maatschappelijke uitdagingen waar de samenleving voor staat, vragen om samenwerking en een toekomstgerichte aanpak. Fondsen, bedrijven, de overheid en ook ngo’s zijn zich hier steeds meer van bewust. Het doel van samenwerken is om belangrijke maatschappelijke actoren met elkaar in gesprek te brengen om gezamenlijk – elk vanuit eigen kracht – oplossingen aan te dragen voor problemen die te groot of te complex zijn om ze alleen door een van deze partijen aan te laten pakken. Gekozen wordt voor een integrale en contextgerichte benadering van maatschappelijke vraagstukken. De Alliantie betrekt hierbij graag organisaties zoals de WRR, SCP, CBS, SER en kennisinstellingen en maakt ook gebruik van relevant onderzoek uit andere bronnen.

Op internationaal terrein levert de Alliantie met haar partners een actieve bijdrage aan de Nederlandse uitwerking van de ‘Sustainable Development Agenda’ van de Verenigde Naties. Een voorbeeld hiervan is de steun bij het ontwikkelen van een pilot met betrekking tot Community Life Centers in Kenia, Congo en Zuid-Afrika door Philips met het doel om dit concept in heel Afrika uit te zetten. De integrale bijdrage aan de Sustainable Development Agenda biedt kansen om Nederland te positioneren als gidsland voor de filantropie en maatschappelijk initiatief en om nieuwe impulsen te geven aan de vestiging van internationale fondsen in ons land.

De Maatschappelijke Alliantie is geen fondsenwerver. Bent u op zoek naar fondsen? Ga naar: www.fondsenzoeken.nl

 

Delen

U bent hier