Evaluatierapport Maatschappelijke Alliantie

Evaluatierapport Maatschappelijke Alliantie

Als pionier heeft de MA zo'n vier jaar geleden een nieuw terrein betreden: het leggen van verbindingen tussen filantropie, bedrijfsleven en overheid voor het helpen oplossen van complexe, maatschappelijke uitdagingen. Geen gemakkelijke opgave gezien de verschillende werkwijzen, achtergronden, financieringsmodellen en legitimiteit van de genoemde maatschappelijke actoren. De MA is zich er van bewust dat de rol als verbinder ook vragen en dilemma’s oproept, niet in de laatste plaats bij vermogensfondsen.

In nauwe afstemming met het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de MA besloten haar rol, de wijze waarop zij daar aan uitvoering geeft en impact realiseert, onafhankelijk te laten onderzoeken. De motivatie hiervoor is niet alleen in het belang van verantwoording aan de donateurs en financiers (waaronder de overheid) maar vooral ook in het belang van de maatschappelijke initiatieven voor wie de MA zich inzet. Na een aantal verkennende gesprekken, is professor Harry Hummels van Maastricht University halverwege 2018 gevraagd een onafhankelijke evaluatie uit te voeren onder onze stakeholders naar de impact van de MA.

Hummels c.s. hebben hiervoor een survey uitgevoerd, kennis genomen van beschikbare documentatie, gesprekken gevoerd met stakeholders waaronder een aantal leden van de RvA, en zijn nagegaan hoe de Alliantie in de media tot uitkomt komt. De MA heeft hiervoor de grootst mogelijke transparantie betracht en alle beschikbare informatie gedeeld met de onderzoekers. Zoals uit het rapport blijkt, is het eigenlijk te vroeg is om de meerwaarde van de MA aan te tonen. Desalniettemin is het voor een netwerkorganisatie als de MA in deze prille fase van groot belang om te leren van de perceptie van stakeholders van de MA, die door Hummels c.s. in kaart is gebracht. Hieronder vindt u de publicatie van het evaluatierapport.

De publicatie "Verbinding voor Maatschappelijke Verandering" vindt u hier.

U bent hier