Onze missie

Onze missie

De missie van de Maatschappelijke Alliantie is

met het inspireren en mobiliseren van onze kennispartners, brengen we systeemverandering op gang en creëren we een platform voor innovatieve, schaalbare oplossingen

De Maatschappelijke Alliantie wil bijdragen aan meer maatschappelijk rendement door het initiatief te nemen voor:

  • gezamenlijke gedachtevorming
  • bundeling van krachten
  • het wegwerken van obstakels in de uitvoering

De bereidheid tot meer gezamenlijkheid komt voort uit actuele ontwikkelingen. Binnen de filantropische sector neemt namelijk de aandacht voor de impact van schenkingen aan maatschappelijke doelen toe. Binnen het bedrijfsleven maakt het maatschappelijk engagement steeds meer deel uit van het zakendoen zelf. De overheid erkent het belang van effectieve samenwerking, nu zij haar rol op diverse terreinen herijkt. En ook ngo’s staan open voor andere oplossingen. Iedereen oriënteert zich dus actief op nieuwe instrumenten en samenwerkingsvormen.

“Maatschappelijke impact kun je als fonds niet alleen realiseren, daarvoor heb je partners nodig uit het bedrijfsleven en overheid.”  Paul Baan, oprichter Noaber Foundation

De complexe maatschappelijke uitdagingen waar de samenleving voor staat, vragen om samenwerking en een toekomstgerichte aanpak. Fondsen, bedrijven, de overheid en ook ngo’s zijn zich hier steeds meer van bewust. Het doel van samenwerken is om belangrijke maatschappelijke actoren met elkaar in gesprek te brengen om gezamenlijk – elk vanuit eigen kracht – oplossingen aan te dragen voor problemen die te groot of te complex zijn om ze alleen door een van deze partijen aan te laten pakken. Gekozen wordt voor een integrale en contextgerichte benadering van maatschappelijke vraagstukken. De Alliantie betrekt hierbij graag organisaties zoals de WRR, SCP, CBS, SER en kennisinstellingen en maakt ook gebruik van relevant onderzoek uit andere bronnen.

De Maatschappelijke Alliantie is geen fondsenwerver. Bent u op zoek naar fondsen? Ga naar: www.fondsenzoeken.nl

 

Delen

U bent hier