Over ons

De kracht van het gezamenlijk initiatief

De Maatschappelijke Alliantie is een stichting die publiek-private partijen verbindt om zo gezamenlijk effectief te werken aan schaalbare oplossingen voor  maatschappelijke vraagstukken. Veel maatschappelijke vraagstukken zijn namelijk te complex om alleen door overheid, bedrijfsleven of maatschappelijk middenveld aangepakt te worden. Ze vragen om een synergetische bundeling van krachten in nieuwe vormen van publiek-private samenwerkingen. Politiek/overheid, betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties werken hier in tripartite allianties samen aan concrete oplossingen om zo een vreedzame en inclusieve samenleving te bevorderen.

Missie

De Maatschappelijke Alliantie verbindt publieke en private partijen om zo te werken aan schaalbare oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen.

Visie

De Maatschappelijke Alliantie wil een inclusieve samenleving bevorderen en zet daarbij specifiek in op allianties rondom kwetsbare groepen, zodat zij op volwaardige wijze mee kunnen doen in de samenleving.

Strategie

De Maatschappelijke Alliantie initieert en coördineert publiek-private allianties die met de doelgroep samenwerken aan oplossingen. Als onafhankelijke partij faciliteert de MA met uitvoeringskracht, strategisch advies, kennis, ervaring en een uitgebreid netwerk.

Historie

Op 27 februari 2015 is de Maatschappelijke Alliantie opgericht om samenwerking en verbinding tussen fondsen, bedrijven en overheid te faciliteren. Directe aanleiding voor de oprichting van de Maatschappelijke Alliantie is een overleg tussen leden van het kabinet en een delegatie van vermogende particulieren of ondernemers binnen de sector filantropie.

De invulling van de maatschappelijke vraagstukken waarop we ons richten, gebeurt in nauwe samenwerking tussen bestuur en Raad van Advies. Zij worden ondersteund door het bureau van de Alliantie, waarin de programmatische taken zijn ondergebracht.
Het bestuur van de Alliantie wordt gevormd door Jan Peter Balkenende (voorzitter), Steven van Eijck (vicevoorzitter), Dave Ensberg-Kleijkers (Penningmeester), Cees Oudshoorn en Aaltje van Zweden. Het bestuur van de Maatschappelijke Alliantie is onbezoldigd. 

Complexe maatschappelijke vraagstukken

De Maatschappelijke Alliantie werkt vraag- en aanbod gestuurd. Complexe maatschappelijke vraagstukken worden aangedragen vanuit maatschappelijke organisaties, de overheid of vanuit het Bestuur en Raad van Advies van de MA. Criteria voor deze complexe vraagstukken zijn dat ze landelijk van aard zijn en niet door één specifiek partij op te lossen zijn. De vraagstukken gaan over een inclusieve samenleving en oplossingen dienen schaalbaar te zijn en door publiek-private samenwerking te kunnen worden opgelost.

Van vraagstuk tot impact

Wanneer een vraagstuk binnenkomt en er besloten is hier een opdracht voor uit te voeren schrijft de MA in samenwerking met de uitvoerende partners een plan van aanpak (fase 1). Na terugkoppeling en goedkeuring voert de MA samen met de gecommitteerde partners de opdracht uit (fase 2). Afhankelijk van de opdracht zijn er verschillende acties en gebeurtenissen tijdens de opdrachtfase. Samenwerkende partijen in de alliantie faciliteren het bereiken van de doelen door middel van uitvoeringskracht, strategisch advies, kennis, ervaring en het inzetten van het netwerk. Ook kan een alliantie een nieuw product ontwikkelen, evenementen organiseren of een beweging opgang zetten. Een opdracht heeft een looptijd van 1 tot 4 jaar en de duur is afhankelijk van de beoogde doelstellingen, resultaten en impact. Tijdens het uitvoeren van de opdracht in een alliantie komen belangrijke inzichten en best practices naar voren die relevant zijn voor opschaling en het tegengaan van versnippering in Nederland. In de afrondende fase van een opdracht borgt de MA daarom de inzichten, succesvoorwaarden en best practices in het inzichtenplatform (fase 3). De MA koppelt de resultaten ook terug aan haar opdrachtgever en haar stakeholders.

Sustainable Development Goals

In 2015 formuleerden wereldleiders 17 doelen om een betere wereld te maken voor 2030. Deze doelen hebben de kracht om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en benadrukken het gevaar van klimaatverandering. Geleid door deze Sustainable Development Goals (SDG’s), is het nu aan ons, overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en publiek om samen te werken en een betere toekomst voor iedereen te bouwen.

De Maatschappelijke Alliantie is geïnspireerd op SDG 17 die publiek private samenwerking stimuleert. Lees hier meer over alle  SDG’s.

 

Over ons

Dicht de Kloof!

Voor de leefbaarheid en veiligheid van Nederland moet het nieuwe kabinet werken aan herstel en perspectief van kwetsbare stedelijke gebieden die te maken hebben met hardnekkige sociale problemen en achterstelling. Door samen met bewoners, gemeenten en...

Over ons

100 ondernemers vragen meer urgentie voor SDG’s

Tijdens een praktische workshop onder leiding van plaatsvervangend kroonlid SER Steven van Eijck in de Malietoren werden zo’n 100 ondernemers bijgepraat over hoe winst maken, voorkomen van negatieve MVO effecten en realiseren van positieve impact op de  SDG’s...