Over ons

De kracht van het gezamenlijk initiatief

De Maatschappelijke Alliantie is een stichting die publiek-private partijen verbindt om zo gezamenlijk effectief te werken aan schaalbare oplossingen voor  maatschappelijke opgaven. Veel maatschappelijke opgaven zijn namelijk te complex om alleen door overheid, bedrijfsleven of maatschappelijk middenveld aangepakt te worden. Ze vragen om een synergetische bundeling van krachten in nieuwe vormen van publiek-private samenwerkingen. Politiek/overheid, betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties werken hier in tripartite allianties samen aan concrete oplossingen om zo een vreedzame en inclusieve samenleving te bevorderen.

Onze opdracht

Een inclusieve samenleving waarin iedereen volwaardig mee doet en waar eerlijke kansen en talentontwikkeling centraal staan.

Onze zienswijze

De Maatschappelijke Alliantie wil een inclusieve samenleving bevorderen waar iedereen volwaardig mee kan doen, door eerlijke kansen te krijgen en talent optimaal te benutten.

Onze aanpak

De Maatschappelijke Alliantie initieert en faciliteert publiek-private allianties die met de doelgroep samenwerken aan innovatieve en schaalbare oplossingen. Als onafhankelijke stichting onderzoekt de Maatschappelijke Alliantie de opgaves en verbindt deze aan kennis en ervaring van haar netwerk.

Historie

Op 27 februari 2015 is de Maatschappelijke Alliantie opgericht om samenwerking en verbinding tussen fondsen, bedrijven en overheid te faciliteren. Directe aanleiding voor de oprichting van de Maatschappelijke Alliantie is een overleg tussen leden van het kabinet en een delegatie van vermogende particulieren of ondernemers binnen de sector filantropie.

De invulling van de maatschappelijke opgaven waarop we ons richten, gebeurt in nauwe samenwerking tussen bestuur en Raad van Advies. Zij worden ondersteund door het bureau van de Alliantie, waarin de programmatische taken zijn ondergebracht.
Het bestuur van de Alliantie wordt gevormd door Dave Ensberg-Kleijkers (voorzitter), Ron Steenkuijl, Cees Oudshoorn en Aaltje van Zweden. Het bestuur van de Maatschappelijke Alliantie is onbezoldigd.

Afwegingskader voor het bepalen van vraagstukken

De Maatschappelijke Alliantie werkt vraag gestuurd. Complexe maatschappelijke opgaven worden aangedragen vanuit het maatschappelijke middenveld, de overheid of vanuit het Bestuur en Raad van Advies van de MA. Criteria voor deze opgaven zijn:

  • dat ze landelijk van aard zijn;
  • niet door één specifiek partij op te lossen zijn;
  • die bijdragen aan een inclusieve samenleving;
  • en dat oplossingen (op)schaalbaar zijn.
Onze circulaire werkmethodiek

In een circulaire aanpak met zes fases werkt de MA met haar allianties aan opgaven. In fase 1 brengt de MA de maatschappelijke opgave in kaart door gesprekken met stakeholders en een situatieanalyse. Het alliantievormen gebeurt in fase 2, waar partners aanhaken, committeren en er een gezamenlijke visie ontstaat. Fase 3 is de co-creatie waar het ontwerpen van de oplossing plaatsvindt door verschillende vormen zoals een programma, pilot, evenement of samenwerkingsverband. In fase 4 vindt dan de implementatie van de oplossing plaats. Het evalueren start in fase 5 waar wordt besloten of de oplossing de beoogde impact realiseert of dat er bijgestuurd moet worden en er weer opnieuw een verkenning moet plaatsvinden. Het duurzaam borgen van de impact gebeurt vervolgens in fase 6. Dit kan zijn door inzichten te delen of activiteiten te verzelfstandigen of stoppen, afhankelijk van de doelstellingen en de gerealiseerde impact. Het aanpakken van vraagstukken is heen circulair proces, waarbij steeds weer opnieuw gekeken wordt naar het effect en de impact.

Sustainable Development Goals

In 2015 formuleerden wereldleiders 17 doelen om een betere wereld te maken voor 2030. Deze doelen hebben de kracht om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en benadrukken het gevaar van klimaatverandering. Geleid door deze Sustainable Development Goals (SDG’s), is het nu aan ons, overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en publiek om samen te werken en een betere toekomst voor iedereen te bouwen.

De Maatschappelijke Alliantie is geïnspireerd op SDG 17 die publiek private samenwerking stimuleert. Lees hier meer over alle  SDG’s.

 

Over ons

Terug de schoolbanken in met onze Raad van Advies leden

Vandaag gingen we met onze Raad van Advies terug de schoolbanken in. Om écht te begrijpen en voelen wat er op scholen speelt en hoe de sfeer en dynamiek is op een VMBO school als in Zaanstad, waren we te gast bij het Zuiderzee College. Samen met onze partners...

Over ons

Wij geloven in de kracht van een wij-samenleving

‘Ik ben omdat wij zijn’, zo wordt de Afrikaanse Ubuntufilosofie vaak samengevat.'' Deze filosofie beschouwt, simpel gezegd, mensen als sociale wezens die geboren zijn om vanuit verbinding en samenwerking de wereld mooier en beter te maken. Niet het individu, maar...

Over ons

Dicht de Kloof!

Voor de leefbaarheid en veiligheid van Nederland moet het nieuwe kabinet werken aan herstel en perspectief van kwetsbare stedelijke gebieden die te maken hebben met hardnekkige sociale problemen en achterstelling. Door samen met bewoners, gemeenten en...

Over ons

100 ondernemers vragen meer urgentie voor SDG’s

Tijdens een praktische workshop onder leiding van plaatsvervangend kroonlid SER Steven van Eijck in de Malietoren werden zo’n 100 ondernemers bijgepraat over hoe winst maken, voorkomen van negatieve MVO effecten en realiseren van positieve impact op de  SDG’s...