Sociale Huisvesting

Sociale Huisvesting

Tussen 2009 en 2018 is het aantal dak- en thuislozen in Nederland explosief gestegen. Redenen voor dakloosheid zijn persoonlijke gebeurtenissen zoals conflicten thuis, gezondheidsproblemen en schulden in combinatie met het grote gebrek aan betaalbare woningen. Volgens het CBS is uitstroom vanuit crisisopvang vaak mogelijk, maar hebben daklozen geen toegang tot betaalbare woningen, waardoor de doorstroom stokt en mensen onnodig op straat belanden. De daklozen blijven zo vastzitten in het zorgsysteem, een perspectief ontbreekt en zorgkosten blijven op deze manier onnodig hoog. Terwijl het tekort aan huisvestingsmogelijkheden het probleem is.   

 

Inzichten in succesvoorwaarden om tijdelijke huisvesting te realiseren 

 

Maatschappelijke Alliantie in samenwerking met Deloitte en Society Impact willen inzicht krijgen in de succesvoorwaarden en best practices om tijdelijke huisvesting te realiseren voor dak- en thuislozen. Daarbij staat het doel voorop hoe snel tot substantiële aantallen woningen kan worden gekomen voor de doelgroep (schaalbaarheid). Een analyseraamwerk door Deloitte en Society Impact, toegepast op een aantal praktijkcases, resulteerde in een omschrijving van een schaalbare propositie. 

Samenwerkingspartners, locaties op korte termijn en financiering zonder complexe voorwaarden 

Kijkend naar de praktijkvoorbeelden kan met tijdelijke huisvesting, nieuw te bouwen op tijdelijke locaties, het snelst en het meest substantieel tot woningen voor de doelgroep worden gekomen. Permanente nieuwbouw kost namelijk veel tijd en vergt extra financiering. Klik hier om het volledige rapport ‘Tijdelijke huisvesting dak- en thuislozen 2020’ te lezen, waarin per initiatief de succesfactoren en de belemmering en actie voor opschaling te lezen zijn. Hieronder de belangrijkste conclusie uit het rapport ''(Tijdelijke) huisvesting dak- en thuislozen'':  


DE SUCCESVOORWAARDEN ZIJN:

1. Werken met bestendige samenwerkingspartners; 

2. Gebruik maken van beschikbare locaties op korte termijn; 

3. Financiering zonder (complexe) voorwaarden. 

Belemmeringen voor opschaling kunnen zijn: 

1. De beschikbaarheid van locaties op korte termijn; 

2. De doelgroep die soms te (weinig) specifiek is; 

3. De financiering/business vaak (te) complex. 

Acties voor opschaling:

  • Inzetten op tijdelijke nieuwbouw voor snelle realisatie van tijdelijke huisvesting;
     
  • Brede afspraken maken met gemeenten en Rijk over beschikbaarheid locaties;
     
  • Sluiten van de business case met private partijen.
     

Onderzochten best practices ten aanzien van huisvesting 

Onderstaande best practices zijn geanalyseerd, verdeeld onder verschillende huisvestingstypen: 

- Nieuwbouw -
 

Springplank Op verschillende locaties in Den Bosch, Eindhoven en Tilburg realiseert Springplank tijdelijke huisvesting door vanuit werk kansen te creëren voor daklozen.
Maatschappelijke alliantie steunt ook de campagne ‘iedereen onder dak.nu’, waarbij wij samen dakloosheid tegen gaan. Het doel van deze actie is tweeledig: er wordt meer aandacht gevraagd voor dit probleem en geld ingezameld voor een nieuw werkervaringsproject van Springplank Eindhoven: baristaproject Bakkie040. 

- Benutten bestaand vastgoed -

Skills in de Stad
Jongeren worden als onderdeel van het concept Skills in de Stad gehuisvest in leegstaand Rijksvastgoed in de pilot gemeenten Maastricht en Leeuwarden.
Ook in andere gemeenten wordt onderzocht op welke wijze publiek vastgoed ingezet kan worden om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. 
 


 

Housing First 
In tegenstelling tot traditionele aanpak begint Platform Housing First met direct aanbieden van een zelfstandige woning voor iemand die dakloos is.  
 

 
 
 
 


Papageno 
Sticthting Papageno heeft een eigen en unieke formule ontwikkeld ten aanzien van tijdelijke woonruimte voor jongeren en jongvolwassenen met autisme. Er zit een zekere overlap in doelgroepen van mensen met autisme en dak- en thuislozen.  

 
 
 
 
 
Op de van Ostadestraat 110 te Den Haag is een business case voor de realisatie van tijdelijke  
huisvesting voor daklozen.  

- Tijdelijk vastgoed -

 
Gedachte experiment Vliegveld Valkenburg 
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft als gevolg van veranderde huisvestingsvragen te maken met een wisselende vastgoedportefeuille waarbij zowel transformatie als verkoop en herbestemming van uiteenlopende objecten aan de orde zijn. Een voorbeeld van een groot en langdurig herbestemmingstraject is het voormalig vliegkamp Valkenburg. 
 

Voor opschaling van de 10.000 benodigde woningen is extra publieke en private actie nodig! 

 

Delen

U bent hier