Migratie

Migratie

Werken aan een toekomstbestending migratiemodel door publieke en private inzet beter op elkaar af te stemmen en op een strategisch niveau te borgen.”

Onze fellow Rien van Gendt leidt het thema migratie.

Migratie is één van de grootste uitdagingen in de 21e eeuw. Honderden miljoenen mensen verlaten elk jaar hun thuisland. De meerderheid doet dit vrijwillig, anderen moeten vluchten vanwege geweld, conflicten of milieurampen. Afgelopen jaren werd Nederland geconfronteerd met een grote toename van het aantal vluchtelingen, voornamelijk uit Syrië en Eritrea. Ongeveer 90% van hen komt in aanmerking voor een verblijfsvergunning.

Europese samenlevingen staan ​​voor de uitdaging van het creëren van een duurzaam migratiemodel dat zowel rekening houdt met de belangen van de ontvangende landen, zoals Nederland, als met de belangen van migranten, transitielanden, en de landen van herkomst. De focus van de Maatschappelijke Alliantie is het creëren van oplossingen op de middellange en lange termijn.

Door het verbinden van maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, de overheid en de migranten zelf, probeert de Alliantie publieke en private inzet beter op elkaar af te stemmen op een strategisch niveau. Samenwerking is nodig om te komen tot een ​​inclusieve samenleving, een voorwaarde voor een succesvolle integratie van nieuwkomers en sociaaleconomisch perspectief voor alle belanghebbenden. In 2018 wordt in overleg met de rijksoverheid toegewerkt naar een strategisch overleg dat moet leiden tot meer publiek-private samenwerking ter bevordering van de integratie en participatie van statushouders.

Voortbouwend op de behoefte van vermogensfondsen en NGO’s richt de Maatschappelijke Alliantie zich met de activiteiten op de volgende vijf deelthema’s: onderwijs, toeleiding naar de arbeidsmarkt, trauma en geestelijke gezondheidszorg, matching en vrijwilligerswerk en beeldvorming.

In 2018 wordt in samenwerking met twee gemeentes een tafel georganiseerd waarbij samen met vermogensfondsen, maatschappelijke organisaties en initiatieven de kansen en vraagstukken lokaal rondom toeleiding naar de arbeidsmarkt van Nederlanders met een migratieachtergrond wordt besproken.

De Alliantie deelt de zorg van de Augeo Foundation van onopgemerkte chronische stress bij vluchtelingenkinderen. De Augeo Foundation heeft een online trauma tool voor professionals ontwikkeld waardoor leerkrachten basiskennis kunnen op doen en adequaat kunnen reageren en bijdragen aan de veerkracht van kinderen na ingrijpende levenservaringen.

De Alliantie roept fondsen op om relevante initiatieven op het terrein van beeldvorming te steunen. Een partner op dit gebied is het initiatief Reporters Under 18. Reporters Under 18 worden opgeleid tot journalist om verslag te kunnen doen van hun leefwereld, om daarmee negatieve beeldvorming rondom vluchtelingen te ontzenuwen.

Delen

U bent hier