Onderwijs

Onderwijs

Een hoogwaardige onderwijsinfrastructuur is een van de belangrijkste pijlers voor economische welvaart en het welzijn van burgers in Nederland. De combinatie van toenemende ongelijkheid in kansen op goed onderwijs, het oplopende lerarentekort en de toenemende werkdruk voor leraren en schoolleiders, brengt deze infrastructuur steeds meer aan het wankelen. De verschillen in schooladviezen tussen leerlingen met hoger en lager opgeleide ouders zijn sinds 2009 groter geworden. Kinderen van ouders met een zwakke sociaaleconomische positie in kwetsbare wijken krijgen nog minder kansen om hun potentieel te benutten.  

Een samenhangende aanpak is daarom nodig om kinderen die zich nog niet optimaal kunnen ontwikkelen maximaal kansen te geven en te laten participeren in de kenniseconomie. Anders komen zij langs de zijlijn te staan, met alle maatschappelijke gevolgen van dien. 

De Onderwijs Alliantie - Samen werken aan goed onderwijs voor ieder kind | Ondersteuning transitie gericht op anders organiseren van het onderwijs 

Maatschappelijke Alliantie (MA) wil samenwerking bevorderen tussen het onderwijs, bedrijfsleven, fondsen, media en de politiek met als doel bovengenoemd probleem gezamenlijk te doorgronden en tot nieuwe werkbare en schaalbare oplossingen te komen. In het begin van 2020 vormde de MA daarom de Onderwijs Alliantie. De Onderwijs Alliantie wil met publiek-private samenwerking basisscholen in zwakkere buurten ondersteunen bij het terugdringen van het lerarentekort en het anders organiseren van het onderwijs in samenwerking met de wijk. Hiermee wil de Onderwijs Alliantie de ontwikkelkansen van kinderen in kwetsbare buurten vergroten en hen beter voorbereiden op de uitdagingen van de 21ste eeuw. 

De Onderwijs Alliantie bestaat momenteel uit: Deloitte, KidsRights, Stichting Westelijke Tuinsteden, Topsector Life Sciences & Health, ING, BMC en werkt samen met Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Gemeente Rotterdam, Albeda, JINC, de gemeente Amsterdam, Jantje Beton, Het ABC en Tata Consultancy Services 

Verbetering van schoolpraktijk en randvoorwaarden 
Het uitgangspunt van de transitie is de verbetering van de schoolpraktijk en de randvoorwaarden daarvoor, zoals voldoende goede leraren, een effectieve schoolorganisatie en een goede samenwerking met de wijk. Uit de gesprekken met leerkrachten, schoolbestuurders, beleidsmakers en wethouders blijkt dat de uitdaging voor scholen om deze transitie te realiseren vooral ook ligt in het door ontwikkelen en verankeren van lokale innovaties en het oplossen van barrières. 

De focus is gericht op het bieden van optimale kansen en begeleiding van kinderen van ouders met een zwakke sociaaleconomische positie. Dit vraagt om initiatieven die zich kenmerken door een samenhangende aanpak op het gebied van lerarentekort en anders organiseren van het onderwijs in samenwerking met de wijk. Deze initiatieven zijn onder te verdelen in tien thema’s, dat aansluit bij de transitie waar veel initiatieven over in ontwikkeling zijn. Een uitgebreide toelichting over de thema is te vinden in het rapport ‘Onderwijs Alliantie, Samen voor ieder kind’

Onderzochten best practices ten aanzien van bevordering kansengelijkheid  
De Onderwijs Alliantie heeft naar initiatieven gekeken waar publiek-private samenwerking een rol speelde bij het bevorderen van kansengelijkheid en de ontwikkeling van kinderen in zwakkere wijken. De Onderwijs Alliantie ondersteunt deze bestaande initiatieven op een van de tien beschreven thema’s op maat door expertise, instrumenten, capaciteit, netwerken en onderzoek eraan te verbinden. 

Op basis van gesprekken met experts en programma-eigenaren van lopende initiatieven met een PPS-component is er een selectie gemaakt van succesvoorwaarden, belemmeringen bij het opstarten en belemmeringen bij verduurzamen vastgesteld. 

Klik hier om naar de uitgebreide pagina te gaan met meer informatie over de Onderwijs Alliantie, het rapport met bevinden, succesvoorwaarden en de PPS initatieven. 

Delen

U bent hier