Alliantie Deltaplan Jeugd

Actief ondersteunen van onze jeugd

Alliantie Deltaplan Jeugd

Een Doe-tank die doelgroep gericht en vraag gestuurd werkt op de relevante domeinen: onderwijs, vitaliteit, veiligheid en bestaanszekerheid.

Sectororganisaties, wethouders (G4), kennis& financiële instellingen (Trimbos, De Nederlandsche Bank), bedrijven (ING, ABN AMRO, BMC, Deloitte, Talpa, Pesant, Tata Consultancy Services) en Filantropische fondsen (SGF, Augeo), maatschappelijke organisaties (Jantje Beton, Unicef, KidsRights, Kinderpostzegels, JINC en 50 andere organisaties) maken zich grote zorgen over het welzijn en de toekomst van de jeugd in Nederland. Vanuit hun expertise, ervaring en betrokkenheid met kinderen en jongeren, heeft deze omvangrijke en unieke groep van publieke en private actoren zich verenigd in een Alliantie. Deze Alliantie werkt aan concrete voorstellen voor zowel de korte (1 september 2021) als de lange termijn (1 maart 2026) en wil deze samen met jongeren uitvoeren. Met als doel het Deltaplan Jeugd van de Rijksoverheid te implementeren waardoor kinderen en jongeren op het gebied van onderwijs, vitaliteit, veiligheid en bestaanszekerheid daadwerkelijk kunnen worden geholpen. 

Missie

VMBO en Mbo-jongeren perspectief bieden op een succesvolle participatie aan de samenleving  

 

Visie
De jongeren breder perspectief bieden en te ondersteunen bij het ontplooien van hun talenten zijn ze in staat betere loopbaan keuzes te maken waardoor ze succesvol meedoen aan de samenleving.

 

Strategie
De Alliantie is een Doe-tank die doelgroep gericht en vraag gestuurd gaat weken op de relevantie domeinen. De partners in de alliantie voeren grote transities door en beschikken over kennis, kunde en middelen die zij gaan inzetten om het Deltaplan daadwerkelijk tot een succes te brengen, zowel op lokaal, regionaal als nationaal niveau.

Wat de Alliantie wil bereiken

  • De Alliantie Deltaplan Jeugd is een publiek-private samenwerking van een unieke en omvangrijke groep van partijen die ervoor willen zorgen dat jongeren maximale kansen krijgen om succesvol mee te kunnen doen in de samenleving op het gebied van onderwijs, vitaliteit, veiligheid en bestaanszekerheid waardoor ze volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.
  • Daartoe wil de Alliantie Deltaplan Jeugd structureel samen werken met jongeren aan integrale en duurzame aanpakken om het welzijn en de maatschappelijke positie van de jeugd te verbeteren;
  • Daarnaast wil de Alliantie Deltaplan Jeugd samenwerken met partijen op lokaal niveau om ervoor te zorgen dat de plannen ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd en impact hebben voor de jeugd in Nederland. Door de verbinding met lokale en landelijke bedrijven krijgen de jongeren een breder perspectief en meer kansen op de arbeidsmarkt. 
  • De Alliantie Deltaplan Jeugd wil bovendien in samenwerking met de Nederlandsche Bank een monitoringssysteem inrichten om de effecten van het Deltaplan te meten, blinde vlekken op te sporen en tijdig bij te sturen.
  • De Alliantie Deltaplan Jeugd wil evidence-based praktijken voor de domeinen Onderwijs, Vitaliteit, Veiligheid en Bestaanszekerheid helpen op te schalen.
  • De Alliantie Deltaplan jeugd wil dat overheid, maatschappelijke organisaties en private actoren gezamenlijk duurzaam investeren een langetermijnperspectief voor jongeren.
  • Alliantie Deltaplan Jeugd wil MDT als instrument voor het versterken van jongeren optimaliseren en verduurzamen. Hiervoor heeft Alliantie Deltaplan jeugd het programma Springplank geïnitieerd. 
Domeinen

De Alliantie Deltaplan Jeugd richt zich op vier maatschappelijke domeinen:

• Onderwijs en opvoeding.
• Vitaliteit.
• Veiligheid.
• Bestaanszekerheid.

Om synergie tussen de verschillende domeinen te creëren, zal de Maatschappelijke Alliantie een voorzitter, twee trekkers per domein, en een secretarieel ondersteunend team benaderen.
Samen met de voorzitter, stellen de trekkers per domein een afgebakende opdrachtformulering op voor de korte en lange termijn. De korte termijn periode zal zich uitstrekken tot 1 september 2021 en de lange termijn strekt zich uit tot 1 maart 2026.

Werkwijze

De trekkers zijn publiek-private experts die structureel samen werken en steeds hun werkzaamheden afstemmen met de voorzitter. Per domein werken de trekkers samen in een team met partners, bestaande uit altijd een jeugdvertegenwoordiger(NJR en Y),een kennisinstituut, een branche/beroepsgroep vertegenwoordiger, een VNG vertegenwoordiger, Rijksoverheid/departementsvertegenwoordiger, relevante NGO’s en vertegenwoordigers van relevante uitvoeringsorganen uit het brede maatschappelijke middenveld.

Deze teams maken plannen en acties die ze steeds door vertegenwoordigers van de NJR en Y zullen toetsten op de mate waarin ze daadwerkelijk ‘doelgroepproof’ zijn. Alle voorgenomen plannen en de uitvoering daarvan zullen worden doorgerekend en gemonitord.

Naast het feit dat er in elk domeinteam vertegenwoordigers zitting hebben uit relevante departementen, rapporteert de voorzitter, namens de trekkers, de voorgestelde plannen en daaruit voortvloeiende acties aan de SG van VWS. Deze zal als als trait d’union, namens zijn collega’s van OCW,V&J en Sociale Zaken optreden.
De eindverantwoordelijkheid voor en verantwoording van budgettaire beslissingen, voortvloeiend uit voorgenomen plannen en acties, liggen uiteraard bij het Rijk en de Tweede Kamer.

Unieke omvangrijke groep

De Maatschappelijke Alliantie maakt zich als initiatiefnemer van de alliantie zorgen over kwetsbare kinderen en jongeren die te kampen hebben met problematiek die door de coronacrisis is versterkt. Marielle Dekker, directeur Augeo Foundation: ‘In het kader van een Deltaplan Jeugd stellen private fondsen en gezondheidsfondsen voor om in publiek-private samenwerking extra inspanningen te verrichten ter ondersteuning van de mentale gezondheid tijdens deze coronacrisis. Hiermee wordt voor het eerst in Nederland de aanpak van kindermishandeling/ ingrijpende jeugdervaringen opgenomen in een integrale preventieve gezondheidsvisie”.
Hans Honig, CEO Deloitte: “Wij doen mee omdat wij het van groot belang vinden om te investeren in de talentontwikkeling van jongeren en zo de kans op stage of baan te vergroten, juist voor die groepen jongeren die het nu extra zwaar hebben. We zien grote meerwaarde in het samenwerken met de verschillende partijen.

** Op dit moment is de beoogde alliantie bezig met gesprekken met het rijk, bedrijven, fondsen en maatschappelijke initiatieven om de activiteiten van de alliantie verder vorm te geven. 

Inzichten