Werkwijze & aanpak

Publiek-private samenwerking bevorderen

Missie

Een inclusieve samenleving waarin iedereen volwaardig mee doet en waar eerlijke kansen voor talentontwikkeling centraal staan.

De Maatschappelijke Alliantie pakt regie over de thema’s waar op wordt ingezet. De input komt vanuit de Monitor Brede Welvaart en de recente rapporten van de SER. Samen met CBS en SER wordt onderzocht waar het onbenut samenwerkingspotentieel ligt. Samen met het bestuur van de Maatschappelijke Alliantie en de Raad van Advies wordt het thema vervolgens verkend.

Verbinden, versterken & faciliteren

Samenwerken met burgers, overheden, bedrijven, filantropie en kennisinstellingen 

De kracht van de Maatschappelijke Alliantie is het bouwen van op zichzelf staande allianties die eigen impact maken en waar publiek-private samenwerking het middel is om deze impact te behalen. Het bureau richt zich dan ook op het verbinden van partijen, het versterken van goedwerkende initiatieven en faciliteren van bestaande en nieuwe allianties. De Maatschappelijke Alliantie focust zich op hoe zij een alliantie, met ieder een eigen missie, zo optimaal mogelijk kan bouwen, coördineren en borgen voor de lange termijn.

Cyclische aanpak

Continue leren en verbeteren waarbij impact maken centraal staat

Deze aanpak bestaat uit een aantal stappen om tijdens elke alliantievorming en uitvoering te doorlopen. Met een impactmeting wordt in kaart gebracht wat de behaalde resultaten zijn en of het gewenste resultaat bereikt is.