Alliantie WIJschool

Samen leren én leven

Alliantie WIJschool

Het onderwijs is door de samenleving ingehaald. Zorgwekkende thema’s als vormen van extreem denken, anti-overheidssentimenten en ondermijnende criminaliteit komen nu ook voor in de klas. De docent worstelt met deze sluimerende vraagstukken. Terwijl er wél wordt verwacht dat de docent ook hier een bijdrage aan levert. De leefwereld van de docent en de leefwereld van groepen jongeren staan te ver van elkaar af. Dit zorgt voor onbegrip en te laat signaleren van problemen.

Deze complexe maatschappelijke vraagstukken in de klas vragen om nieuwe kennis en vaardigheden in de school op zowel het beter signaleren als het inzetten van interventies op het versterken van weerbaarheid bij jongeren.

Alliantie WIJschool zorgt er voor dat de complexe leefwereld van de jongeren wordt gezien en begrepen. Door onze expertise weten we wat er gebeurt in de samenleving, want de klas is een samenleving in het klein. De vraag is: hoe gaan we nu docenten en mentoren ondersteunen en ontzorgen om ook hierin hun pedagogische rol te kunnen oppakken?

Lees op School & Veiligheid meer over Spanningen en discussies in de klas.

Daarnaast is in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een onderzoek uitgevoerd door het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen over het behandelen van maatschappelijke thema’s in de klas. Lees hier meer over dit onderzoek.

Waarom de WIJschool?

De WIJschool aanpak zorgt voor weerbare leerlingen die in staat zijn mee te participeren in de samenleving. Daarnaast zorgt de WIJschool ervoor dat zorgwekkend gedrag (eerder) gesignaleerd en voorkomen kan worden in de klas. De docent weet hoe hij of zij les moet geven, snapt klassendynamieken en kent de voorwaarden om het goede gesprek te voeren. Maar mist de tijd en vaak ook de kennis om persoonlijkheid en identiteitsontwikkeling, democratische cultuur en participatie in jongeren te voeden. En zo weerbaarheid in jongeren te versterken.

De WIJschool biedt maatwerk aanpakken, uitgewerkt tot op handelingsniveau voor de docent. Met behulp van slimme ICT systemen die de klas en mogelijke zorgwekkende vraagstukken in beeld brengen. Een innovatieve data ondersteunde aanpak die faciliteert en ontzorgt.

Onze missie

met een programmatische aanpak docenten duurzaam ontzorgen en versterken in het voorkomen van zorgwekkend gedrag bij jongeren

 

Hoe werkt de WIJschool methode?

WIJschool biedt de docent concrete handvatten om naar de klas te kijken door een sociologische bril: de klas als mini samenleving. Op deze manier kunnen docenten inschatten wat in hun klas speelt en welke versterkende, preventieve of curatieve interventies waardevol kunnen zijn.

Zo maken we het verschil!

WIJschool levert maatwerkondersteuning aan scholen en docenten en versterkt docenten om op een onderbouwde en structurele wijze complexe thema’s in de klas bespreekbaar te maken. Dit gebeurt met de inzet van een praktische support tool: Indicator. Met de Indicator tool kun je drie scans doen. 

  1. een schoolscan
  2. een klassenscan
  3. een individuele scan

Aan de hand van stellingen breng je de situatie op school, in de klas of over een individu in kaart. Daarna biedt de tool aan de hand van de antwoorden een maatwerk handboek met mogelijke acties om een bepaald onderwerp bespreekbaar te maken. Deze methodes en interventies komen uit een grote database die enkele honderden op maat gemaakte lessen, kennisdocumenten, e-learnings, pedagogisch filmmateriaal en oefeningen voor in de klas of met individuele jongeren bevat. Onze WIJCoach helpt de school en docent op innovatieve wijze klassen en gedrag in beeld te brengen. Zie de artikelen hieronder op welke verschillende manieren de WIJschool in de praktijk gebracht is. Onder andere het gesprek over de oorlog in Oekraïne, maar ook het Israël-Palestina conflict wordt behandeld.

Alliantievorming

Co-creatie en implementatie

Ontwikkeling

Implementatie

Pilotscholen

In het schooljaar 2022-2023 nemen verschillende scholen vanuit Zaanstad, tot aan Twente en Den Haag deel aan de pilot van de WIJschool. Waarom? De huidige manier van begeleiden schiet, ondanks alle goed intenties, te kort. Scholen willen leerlingen beter gaan begrijpen, achterliggende problematiek gaan begrijpen. Denk aan het leefmilieu in achterstandswijken, straatcultuur, drill-scene online, cultuur van criminele of extreme groepen en de impact die dit heeft op identiteitsontwikkeling van kwetsbare leerlingen. Afgelopen jaar stond Nederland in de veiligheid van zowel jongeren als docenten echt onder druk en dat is onacceptabel. We willen als school voorbereid zijn en beter kunnen signaleren. Maar het begint met de persoon achter de jongere beter te gaan snappen. De docentencultuur en deze jeugdcultuur staan nu te ver uit elkaar.

Directeur deelnemende school: ‘Komend jaar met het WIJ school programma willen we met het docententeam echt het pedagogische klimaat versterken, met nieuwe kennis en vaardigheden om beter toegerust te zijn op wat onze leerlingen nodig hebben. Het gaat dan ook over veel meer aandacht voor vorming van kwetsbare jonge mensen.’

Jongerenpanel

De jongeren spelen een cruciale rol in het gehele programma, zij ontwikkelen mee en zijn onze belangrijkste responses. Het betrekken van de jongeren bij het bespreekbaar maken van wat er gebeurt op school en onder jongeren, zorgt ervoor dat docenten niet over maar mét jongeren praten. Zo zijn we continue bezig met het ophalen van informatie vanuit de doelgroep zelf, een bottom-up aanpak.

Jongeren participeren via een jongerenpanel per school en voeren het dialoog over de WIJschool. Voor hen moeten de interventies positief voelbaar zijn in bijvoorbeeld de sfeer op school, relaties tussen groepen en de spanningen die er spelen.

Online community

Vanuit de deelnemende gemeenten in de pilots verwachten wij de scholen, lokale ouders en ondernemers uit de buurt te bereiken. We zetten een online community op met de scholen en het jongerenpanel, waar onderlinge vragen en ideeën worden gedeeld. Deze online community wordt ook gebruikt vanuit de Onderwijs Alliantie, waardoor dit zorgt voor zichtbaarheid bij scholen, ministeries en private partners.

Met wie werken we samen?

In de Alliantie WIJschool werken experts vanuit het onderwijs samen, zoals schoolleiders, praktijkbegeleiders rondom aanpak van sociale vraagstukken (polarisatie en radicalisering), onderzoekers en docenten. Gezamenlijk brengen zij onderzoek-kracht, praktijkervaring en technologie samen om in één team, praktische tools te ontwikkelen die inspelen op de behoefte van het onderwijs. Zij staan voor leren in de prakijk en een bottum up aanpak. De ambitie is om veel meer naar de voorkant van het vraagstuk in het onderwijs te ontwikkelen. Hoe zorgen we ervoor dat de school echt de veilige inclusieve samenleving wordt waar jongeren zich in vrijheid kunnen ontwikkelen? Waar jongeren gezien en gewaardeerd worden juist omwille van wie ze zijn? De school waar zorgwerkkende signalen sneller worden gezien en waarop direct wordt gehandeld. Dit, zodat we meer ontsporing kunnen voorkomen. Samen met de CTER groep, NH samen veilig, diverse gemeenten en scholen door het land en met financiële steun van het vfonds en de versterkingsgelden zetten wij ons hier voor in.

Impactmeting en evaluatie

Om te kunnen toetsen of de WIJschool aanpak de gewenste impact maakt zijn we bezig met een impactmeting evaluatie van de pilots.

Opschaling en borging

De WIJschool is bezig te verzelfstandigen en wordt een stichting onder leiding van Leon Meijs. 

Proces en planning

Waar staan we op dit moment in het alliantieproces?

De alliantie WIJschool bevindt zich in fase 5 en fase 6 op dit moment. We krijgen inzicht in de impact en maken een verbeterplan op basis van de evaluatie. Daarnaast, bepalen we de manier waarop de impact duurzaam geborgd kan worden.

Planning

Nieuws & inzichten

Alliantie WIJschool

Veranderingen zijn nodig om het tij te keren

Belangrijke speler in onze Alliantie WIJschool, Leon Meijs gaf deze week een aansprekend interview aan de gemeente Haarlemmermeer over de cruciale rol van scholen in het vroeg signaleren van zorgwekkend gedrag bij jongeren en het vormen van jonge mensen.  Leon is...