Onderwijs Alliantie

Samen werken aan goed onderwijs voor ieder kind

Onderwijs Alliantie

Een onafhankelijke alliantie waar publiek-private samenwerking resulteert in een optimale integrale aanpak om transitie in het onderwijs te verwezenlijken.

Onderwijs is de sleutel tot kantelen van de samenleving

Voor een transitie in onderwijs is betekenisvolle verbinding nodig tussen mensen, initiatieven en organisaties. Het onderwijsveld kan dat niet alleen. De Onderwijs Alliantie denkt en handelt vanuit kansen en activeert het ecosysteem, zodat publieke en private partijen samen de basis voor een leven lang leren optimaliseren.

Actuele kwesties zoals het lerarentekort, de discussie over (on)gelijke kansen en uitstel van selectie tonen aan dat de eenzijdige economische benadering van onderwijs geen recht doet aan optimale kansen voor ontwikkeling van jonge mensen. De infrastructuur van het onderwijs wankelt, terwijl dit een essentiële pijler is voor welvaart en welzijn van burgers. Als jonge mensen langs de zijlijn komen te staan, zijn de maatschappelijke gevolgen groot.

Daarom vormde de Maatschappelijke Alliantie begin 2020 de Onderwijs Alliantie. Het is tijd voor een andere onderwijswerkelijkheid waarin de mens leidend is en leerplicht plaatsmaakt voor ontwikkelrecht. Er is een samenhangende aanpak nodig om ieder kind de ruimte te bieden om zich optimaal te ontwikkelen en maximale kansen te geven. Sluit je aan bij de Onderwijs Alliantie learning community. 

 

Missie
De Onderwijs Alliantie staat voor het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen en jongeren in het funderend onderwijs, zodat zij wendbaar en weerbaar in de wereld staan en van betekenis zijn voor de samenleving.

 

Visie
De Onderwijs Alliantie is ervan overtuigd dat het onderwijs kinderen en jongeren structureel betere en eerlijke mogelijkheden tot ontwikkeling biedt, via een integrale aanpak samen met publieke en private partners. Deze ontwikkeling is doorlopend en vormt de basis voor leren in het leven

 

Strategie
De Onderwijs Alliantie ondersteunt het funderend onderwijs door het activeren en optimaliseren van een ecosysteem. De transitie richt zich op het ontwikkelen van vakmanschap, meesterschap en leiderschap en het anders organiseren van het onderwijs, samen met publieke en private partners in de directe omgeving. Onze strategie: van reuring naar resultaat.

Kernwaarden

De Onderwijs Alliantie werkt op basis van de volgende kernwaarden.

 • De mens gaat boven het systeem. Dat geldt voor leerling, leraar en leider.
 • Onderwijs is verbonden met de samenleving. Die relatie is wederkerig.
 • Vakmanschap en meesterschap van leraren kenmerkt zich door lef en vertrouwen.
 • Leiderschap is disruptief waar nodig en verbindend waar mogelijk, want alleen als bestaande patronen worden doorbroken kan de mens centraal staan.

Wat we doen

In een tijd waarin het vertrouwen tussen politiek en burgers vraagt om herstel, neemt de Onderwijs Alliantie positie in. De vragen van het onderwijs zijn de vragen van onze samenleving. Voor optimale ontwikkelkansen hebben we elkaar nodig. De Onderwijs Alliantie…

 

 1. draagt bij aan realisatie van Ontwikkelplekken van de Toekomst waar het toekomstbehendig onderwijs in de praktijk vorm krijgt, wat concreet resulteert in nieuwe waarden, nieuw gedrag en het anders organiseren van het onderwijs;
 2. creëert urgentie door het doelgericht maatschappelijk en politiek agenderen van kritische thema’s die bijdragen aan fundamentele verandering in het onderwijs;
 3. stimuleert hybride samenwerking, omdat we geloven in de kracht en de waarde van diversiteit.

Downloads

Het Alliantie-wiel: diverse perspectieven verbinden

Toegevoegde waarde van de Onderwijs Alliantie

Integraal +

De Onderwijs Alliantie werkt vanuit de overtuiging dat de vragen van het onderwijs succesvol kunnen worden aangepakt als diverse perspectieven worden verbonden. Deze perspectieven zijn samengevoegd in het Alliantie-wiel.

De Onderwijs Alliantie maakt al deze perspectieven belangrijk, omdat ze er toe doen:

 • in het realiseren van toekomstbehendig onderwijs binnen de Ontwikkelplekken van de Toekomst draagt het bij tot ongekende resultaten;
 • bij het agenderen van urgente thema’s voorkomt het kokervisie;
 • in hybride samenwerking ontstaan alternatieve oplossingen.
Fundamenteel +

De Onderwijs Alliantie zet via de publiek-private samenwerking in op een fundamentele omslag in denken, organiseren en handelen.

Groot denken, versus klein doen 

 • De Onderwijs Alliantie signaleert en monitort de systeemissues in onderwijs en samenleving;
 • We ondersteunen de concrete uitwerking en uitvoering van oplossingen in de praktijk. Het succes zit in het verbinden van beiden.

Publieke en private partners verbinden aan een concreet gezamenlijk doel

 • De Onderwijs Alliantie brengt partners met specifieke expertise, middelen en belangen samen om een collectief belang te dienen.

Vergroten van de zichtbaarheid van initiatieven en ontsluiten van kennis en expertise

 • De Onderwijs Alliantie biedt een podium aan kleine en grote innovaties, zodat deze zichtbaar worden voor; anderen en dienen als inspiratiebron en een versneller kunnen zijn voor andere ontwikkelingen.

Hybride samenwerken in diverse fases van transitie.

 • De Onderwijs Alliantie benut de kracht van hybride samenwerking om systeemtransformatie te realiseren;
 • We bewegen mee en faciliteren het samenwerken in verschillende samenstelling, zodat er continue ontwikkeling blijft in het veranderende veld.
Onafhankelijk +

De Onderwijs Alliantie is een zelfstandige, autonome groep deskundigen, die van buitenaf een blik werpt op complexe maatschappelijke vraagstukken binnen het onderwijs.

 • De Onderwijs Alliantie verbindt zich niet formeel met het onderwijs en is geen onderdeel van het onderwijssysteem;
 • De Onderwijs Alliantie verbindt zich niet aan een doelgroep maar wel aan urgente thema’s, hybride coalities en Ontwikkelplekken van de Toekomst;
 • De leden van de Onderwijs Alliantie komen uit het bedrijfsleven, wetenschappelijke instituten of maatschappelijke organisaties en het onderwijs;
 • De Onderwijs Alliantie wordt niet beïnvloed (politiek/bedrijfseconomisch) door belangen van buitenaf.

Ontwikkelplekken van de Toekomst

Een Ontwikkelplek van de Toekomst is een ‘living-lab’; de dagelijkse praktijk van het onderwijs, de school en de omgeving vormen de basis voor transitie. Binnen de Ontwikkelplek van de Toekomst realiseren scholen samen met andere publieke en private partners nieuwe patronen, waarden, systemen zodat eerlijke kansen op betekenisvol onderwijs worden bevorderd. In een Ontwikkelplek van de Toekomst draait het om het ontwikkelen en verankeren van lokale innovaties en het oplossen van lokale barrières. De onderwijsvragen die er toe doen in deze omgeving staan centraal. Denk aan het aanpakken van het lerarentekort en het vergroten van samenwerking met de wijk.

We benaderen vragen integraal via de verschillende perspectieven van het Alliantie-Wiel.

Ontwikkelplek Rotterdam

Initiatiefnemer – Stichting Campus010

Stichting Campus Nederland is een maatschappelijke organisatie uit Rotterdam die educatieve programma’s aanbiedt gericht op kansengelijkheid, talentenontwikkeling en welbevinden voor leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs. Onder het motto ‘Voor en door de toekomst van Rotterdam’, werkt de stichting samen met talloze partners in de stad om het welzijn van de Rotterdamse kinderen te verhogen.

Ontwikkelplek Amsterdam

Initiatiefnemer – Stichting Westelijke Tuinsteden

Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) omvat 16 basisscholen in Amsterdam Nieuw-West en heeft als ambitie een omgeving te realiseren waarin kinderen leren en ontwikkelen in een positieve en betrokken leefomgeving. Hiertoe werkt STWT samen met inwoners, bedrijven en organisaties (school, zorg en welzijn), vanuit de behoeften, talenten en ambities van kinderen. In eerste instantie gebeurt dit op twee fysieke ontwikkelplekken, de Einsteinschool en Spring High, met de wens en ambitie om in de toekomst meer ontwikkelplekken te realiseren.

Ontwikkelplek Sittard-Geleen

Initiatiefnemer Kindcentrum Sittard

Kindcentrum Sittard omvat een basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang die zich ontwikkelt tot een ‘Basisschool van de Toekomst’. Doel is om kinderen uit kwetsbare buurten in goed welbevinden en in een gezonde leefomgeving hun schoolloopbaan zo optimaal mogelijk te laten doorlopen. Ouders worden hier actief bij betrokken. Daarnaast werkt het Kindcentrum samen met sportverenigingen, GGD, welzijn- en zorginstellingen en de gemeente. Zo wil de school kinderen uit kwetsbare buurten een betere startpositie geven, waardoor ze weer in goede gezondheid ‘meedoen’ in de buurt en de gemeente.

 

Hoe kun jij bijdragen?

De Onderwijs Alliantie is een initiatief van de Maatschappelijke Alliantie.

Wij roepen publieke en private individuen en organisaties op die een actieve en betekenisvolle bijdrage willen leveren aan de de transitie in het onderwijs door: kennisdeling en – uitwisseling, vormen van hybride coalities, ontmoeten, stellen van hulpvragen, inspireren en leren.

Onderwijs Alliantie zet in op kanteling in het funderend onderwijs en zoekt:

Koplopers | die kansen zien en met passie en overtuiging voor de troepen uitlopen in de ontwikkeling van het funderend onderwijs
Slopers | die durven bestaande structuren, waarden, systemen en patronen in het funderend onderwijs los te laten
Verbinders | die oog hebben voor de mensen, de processen en de collectieve ambities ten aanzien van het funderend onderwijs
Bouwers | die de drive en het lef hebben om nieuwe waarden, patronen, structuren en systemen in het funderend onderwijs te ontwikkelen
Volgers | die vol overtuiging bereid zijn om hun steun te geven aan de transitie van het funderend onderwijs

Het platform van de Onderwijs Alliantie is een community waar individuen en organisaties actief en positief een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren door het delen van best practices, inzichten, lessons learned en ideeën. Ook kun je leren van anderen als het gaat om het stimuleren van betekenisvol onderwijs via de perspectieven van het Alliantie-Wiel. 

Meld je aan voor de online Onderwijs Alliantie learning community

Ben jij koploper, bouwer, verbinder, sloper of volger?
Meld je dan hieronder aan op het platform van de Onderwijs Alliantie als partner en laat weten hoe jij kunt bijdragen. Ben je al lid? Log dan hier in. 

Gegevensverwerking

13 + 3 =

Inzichten

Onderwijs Alliantie

Ontwikkelplek van de Toekomst

Een duurzaam gebouw met leer ateliers, moestuinen, sportvelden, een centrale keuken en hekken die om 15.00u niet sluiten! Een plek waar kinderen, ouders en buurtbewoners samenkomen om van elkaar te leren. Een veilige plek die écht onderdeel is van de wijk en waar...

Onderwijs Alliantie

Recht op goed onderwijs onder druk

24 sept 2020 - Vandaag heeft onderwijsminister Arie Slob het manifest Samen werken aan goed onderwijs in ontvangst genomen. Het manifest is opgesteld door de Onderwijs Alliantie die zichzelf tot doel heeft gesteld om de ontwikkelkansen van kinderen in kwetsbare...