Huisvesting Alliantie

Huisvesting voor aandachtsgroepen 

Huisvesting Alliantie

Duurzame publiek-private woonconcepten voor het creëren van ”tijdelijke” huisvesting voor aandachtsgroepen

Toename dak- en thuisloze mensen
Het aantal 27- tot 50-jarige dak- en thuisloze mensen nam de afgelopen jaren toe van 49 procent in 2016 tot 26 procent in 2021. In 2021 zijn er ongeveer 32000 dakloze mensen in Nederland. Dit zijn alleen nog maar de mensen uit de Basisadministratie, de Federatie Opvang gaat uit van ruim 60.000 mensen. Redenen voor dakloosheid zijn persoonlijke gebeurtenissen zoals conflicten thuis, gezondheidsproblemen en schulden in combinatie met het grote gebrek aan betaalbare woningen. Volgens het CBS is uitstroom vanuit crisisopvang vaak mogelijk, maar hebben dakloze mensen geen toegang tot betaalbare woningen, waardoor de doorstroom stokt en mensen onnodig op straat belanden. De dakloze mensen blijven zo vastzitten in het zorgsysteem, een perspectief ontbreekt en zorgkosten blijven op deze manier onnodig hoog. Terwijl het tekort aan huisvestingsmogelijkheden het probleem is.

Statushouders die opzoek zijn naar woonruimte
Daarnaast neemt ook het aantal woningzoekenden onder andere aandachtsgroepen toe. Zo zoeken vanaf begin 2023 ongeveer 21.000 statushouders een woonruimte. Het hoogste aantal sinds 2014. Op dit moment wachten deze mensen in asielzoekerscentra en noodopvanglocaties op een woning. Het lange wachten belemmert hun integratie en houdt plekken bezet voor nieuwe asielzoekers, waardoor deze mensen weer langer in noodopvang moeten verblijven.

 

 

 

Een landingsbaan voor succesvolle en innovatieve woonoplossingen

Er zijn gelukkig veel partijen betrokken bij het aanpakken van bovenstaande uitdagingen in het  huisvesten van aandachtsgroepen. Helaas lukt het deze partijen nog niet altijd om dit constructief te doen. Dit leidt tot concurrentie tussen aandachtsgroepen, verdringing van mensen op de wachtlijst met negatieve gevolgen voor leefbaarheid en draagvlak.
De Huisvesting Alliantie gelooft daarom in publiek-privaat samenwerken aan deze maatschappelijke opgave. Zij richt zich hierbij op verschillende routes in het huisvesten van aandachtsgroepen. Sinds 2020 is Platform Woonplek in oprichting, om ”tijdelijke” huisvesting voor dak- en thuisloze mensen te creëren. 

Oprichting Platform Woonplek

Platform Woonplek is een landelijk publiek-privaat platform om woonplekken voor dak- en thuisloze mensen te realiseren. In opdracht van het miniserie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en met steun van de Deloitte Impact Foundation, richtte de Maatschappelijke Alliantie, Deloitte en Society Impact deze samenwerking in.

Wat doet Platform Woonplek?

Platform Woonplek vervult een matchmaker rol in het organiseren van samenwerkingen tussen publieke en private partijen en het bijeenbrengen van middelen voor het realiseren van huisvesting voor economische dak- en thuisloze mensen. Het Platform ondersteunt ook bij het versnellen en opschalen van projecten door middel van kennisuitwisseling en het delen van praktijkvoorbeelden en bruikbare businesscases.

In het jaar 2022-2023 werkt Platform Woonplek aan het realiseren van twee innovatieve, schaalbare woonconcepten:

  1. Woonconcepten voor tijdelijke huisvesting in leegstaand vastgoed. Lees hier meer over een eerste concept in een leegstaand kantoorgebouw in Amstelveen.
  2. Woonconcepten voor tijdelijke huisvesting op onbebouwde terreinen.

Contact

Vanuit Platform Woonplek zijn wij altijd opzoek naar vastgoedeigenaren die vastgoed ter beschikking willen stellen voor een maatschappelijk doeleinde. Neem voor meer informatie contact op met onze alliantie coördinator Sophie Koopmans, s.koopmans@maatschappelijkealliantie.org. Kijk voor meer informatie bij downloads.

Nieuws

Alliantie Huisvesting

Rapport Sociale Huisvesting

9 juni 2020 - Voor het thema sociale huisvesting heeft Deloitte onderzoek gedaan naar effectieve en schaalbare best practices om samen met overheid, bedrijfsleven en fondsen dak-en thuisloosheid aan te pakken. Dankzij Deloitte is dit mooie rapport tot stand...

Alliantie Huisvesting

Rapport Sociale Huisvesting

Voor het thema sociale huisvesting heeft Deloitte onderzoek gedaan naar effectieve en schaalbare best practices om samen met overheid, bedrijfsleven en fondsen dak-en thuisloosheid aan te pakken. Dankzij Deloitte is dit mooie rapport tot stand gekomen. De...