Huisvesting Alliantie

Tijdelijke huisvesting voor dak- en thuislozen

Huisvesting Alliantie

Duurzaam model voor het creëren van tijdelijke huisvesting in leegstaande panden

Tussen 2009 en 2018 is het aantal dak- en thuislozen in Nederland explosief gestegen. Redenen voor dakloosheid zijn persoonlijke gebeurtenissen zoals conflicten thuis, gezondheidsproblemen en schulden in combinatie met het grote gebrek aan betaalbare woningen. Volgens het CBS is uitstroom vanuit crisisopvang vaak mogelijk, maar hebben daklozen geen toegang tot betaalbare woningen, waardoor de doorstroom stokt en mensen onnodig op straat belanden. De daklozen blijven zo vastzitten in het zorgsysteem, een perspectief ontbreekt en zorgkosten blijven op deze manier onnodig hoog. Terwijl het tekort aan huisvestingsmogelijkheden het probleem is.

De MA in samenwerking met Deloitte en Society Impact kregen inzicht in de succesvoorwaarden en best practices om tijdelijke huisvesting te realiseren voor dak- en thuislozen. Daarbij staat het doel voorop hoe snel tot substantiële aantallen woningen kan worden gekomen voor de doelgroep (schaalbaarheid). Een analyseraamwerk, toegepast op een aantal praktijkcases, resulteerde in een omschrijving van een schaalbare propositie. Dit leidde ook tot een concreet pilot project Bovenkerkwerweg in de Gemeente Amstelveen, waar vastgoedeigenaren kozen voor een duurzame vorm van leegstandsbeheer in kantoorpanden in samenwerking met de Maarsen groep en Zadelhoff. De Maatschappelijke Alliantie is tevens founding partner van het publiek-private  Platform Woonplek.

 

 

 

Missie
Alliantie huisvesting wil een betere doorstoom naar betaalbare woningen voor dak- en thuislozen, zodat zij eerder loskomen uit het zorgsysteem en weer volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.

 

Visie
Publiek-privaat samenwerken en het bijeenbrengen van middelen voor het realiseren van (tijdelijke) huisvesting voor dak- en thuislozen.  

 

Strategie
Inzichten krijgen in de succesvoorwaarden en best practices om tijdelijke huisvesting te realiseren. Vervolgens vanuit de praktijkvoorbeelden kijken naar nieuwe duurzame en schaalbare huisvestingsmogelijkheden. Tot slot dit in de praktijk uitvoeren en ruimtes, kamers of panden tegen een betaalbare prijs beschikbaar stellen.

Succesvoorwaarden zijn:

1. Werken met bestendige samenwerkingspartners;
2. Gebruik maken van beschikbare locaties op korte termijn;
3. Financiering zonder (complexe) voorwaarden.

 

Belemmeringen voor opschaling kunnen zijn:

1. De beschikbaarheid van locaties op korte termijn;
2. De doelgroep die soms te (weinig) specifiek is;
3. De financiering/business vaak (te) complex.

 

Acties voor opschaling:

  • Inzetten op tijdelijke nieuwbouw voor snelle realisatie van tijdelijke huisvesting;
  • Brede afspraken maken met gemeenten en Rijk over beschikbaarheid locaties;
  • Sluiten van de business case met private partijen.

** Zie rapport huisvesting voor daklozen bij downloads voor uitgebreide uitleg.

Onderzochten past practices ten aanzien van huisvesting:

Housing first

In tegenstelling tot traditionele aanpak begint Platform Housing First met direct aanbieden van een zelfstandige woning voor iemand die dakloos is.

Papageno

Sticthting Papageno heeft een eigen en unieke formule ontwikkeld ten aanzien van tijdelijke woonruimte voor jongeren en jongvolwassenen met autisme. Er zit een zekere overlap in doelgroepen van mensen met autisme en dak- en thuislozen

Springplank

Op verschillende locaties in Den Bosch, Eindhoven en Tilburg realiseert Springplank tijdelijke huisvesting door vanuit werk kansen te creëren voor daklozen.

Maatschappelijke alliantie steunt ook de campagne ‘iedereen onder dak.nu’, waarbij wij samen dakloosheid tegen gaan. Het doel van deze actie is tweeledig: er wordt meer aandacht gevraagd voor dit probleem en geld ingezameld voor een nieuw werkervaringsproject van Springplank Eindhoven: baristaproject Bakkie040.

Skills in de stad

Jongeren worden als onderdeel van het concept Skills in de Stad gehuisvest in leegstaand Rijksvastgoed in de pilot gemeenten Maastricht en Leeuwarden.
Ook in andere gemeenten wordt onderzocht op welke wijze publiek vastgoed ingezet kan worden om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Publiek-private samenwerking Platform Woonplek

De Maatschappelijke Alliantie is founding partner van Platform Woonplek, opgericht in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Deloitte en Society Impact. Platform Woonplek is een landelijk publiek-privaat platform om woonplekken voor dak- en thuislozen te realiseren. Het platform vervult een matchmaker rol in het organiseren van samenwerkingen tussen publieke en private partijen en het bijeenbrengen van middelen voor het realiseren van huisvesting voor dak en thuislozen. Daarnaast kan Platform Woonplek gemeenten ondersteunen bij het versnellen en opschalen van projecten door kennisuitwisseling en het delen van praktijkvoorbeelden met betrekking tot het huisvesten van dak- en thuislozen.

 

 

Inzichten

Alliantie Huisvesting

Rapport Sociale Huisvesting

9 juni 2020 - Voor het thema sociale huisvesting heeft Deloitte onderzoek gedaan naar effectieve en schaalbare best practices om samen met overheid, bedrijfsleven en fondsen dak-en thuisloosheid aan te pakken. Dankzij Deloitte is dit mooie rapport tot stand...

Alliantie Huisvesting

Rapport Sociale Huisvesting

Voor het thema sociale huisvesting heeft Deloitte onderzoek gedaan naar effectieve en schaalbare best practices om samen met overheid, bedrijfsleven en fondsen dak-en thuisloosheid aan te pakken. Dankzij Deloitte is dit mooie rapport tot stand gekomen. De...