Onderwijs Alliantie

Onderwijs Alliantie


Manifest De Onderwijs Alliantie
Samen werken aan goed onderwijs voor ieder kind

De Onderwijs Alliantie wil de ontwikkelkansen van basisschool kinderen in kwetsbare buurten vergroten en hen beter voorbereiden op de uitdagingen van de 21ste eeuw. De Onderwijs Alliantie is een publiek-private samenwerking die basisscholen ondersteunt met de transitie gericht op het terugdringen van het lerarentekort en het anders organiseren van het onderwijs in samenwerking met de wijk.

De ongelijkheid in kansen op goed onderwijs voor groepen leerlingen in Nederland neemt steeds verder toe. De verschillen in schooladviezen tussen leerlingen met hoger en lager opgeleide ouders zijn sinds 2009 groter geworden1. In Nederland is de toename van ongelijkheid in onderwijsresultaten, in vergelijking met andere landen zelfs het grootst2. Daar komt bij dat het lerarentekort op scholen een nijpend (structureler) probleem is. Dit tekort doet zich, behalve in de G4, ook voor in krimpgebieden3. Schoolleiders en leerkrachten ervaren bovendien een enorme werkdruk en vallen uit door te grote klassen, te hoge taakeisen en te weinig begeleiding en waardering. Hierdoor krijgen leerlingen niet altijd de begeleiding en zorg die ze nodig hebben en lopen leerachterstanden op. Kinderen van ouders met een zwakke sociaaleconomische positie in kwetsbare wijken krijgen nog minder kansen om hun potentieel te benutten. Door de fors toegenomen ongelijkheid komt een van de belangrijkste kinderrechten, het recht op goed onderwijs, in Nederland steeds meer onder druk te staan.

Een hoogwaardige onderwijsinfrastructuur is een van de belangrijkste pijlers voor economische welvaart en het welzijn van burgers. De combinatie van toenemende ongelijkheid in kansen op goed onderwijs, het oplopende lerarentekort en de toenemende werkdruk voor leraren en schoolleiders, brengt deze infrastructuur steeds meer aan het wankelen. Een samenhangende aanpak is nodig om kinderen die zich nog niet optimaal kunnen ontwikkelen maximaal kansen te geven en te laten participeren in de kenniseconomie. Anders komen zij langs de zijlijn te staan, met alle maatschappelijke gevolgen van dien.

De Onderwijs Alliantie wil, samen met publieke en private partners, scholen ondersteunen met een transitie die gericht is op het in samenhang terugdringen van het lerarentekort en het anders organiseren van het onderwijs in samenwerking met de wijk. Daarbij wil de Onderwijs Alliantie lopende (landelijke) initiatieven op deze gebieden faciliteren en ondersteunen door kennis, instrumenten, onderzoek en beschikbare netwerken in te zetten.

 

Manifest downloaden
Bord manifest downloaden
Rapportage downloaden
► Video bekijken

 

Achterstand door Corona? Weg met die stress!
Reset het onderwijs en zet het lerende kind voorop!


...De stress rondom het sluiten van de scholen in deze tweede lockdown kan sterk ingedamd worden als het schoolseizoen voor één keer een halfjaar opschuift: laten we gewoon nu opnieuw met het seizoen beginnen. 

 

 Lees hieronder de sterke, vernieuwende en waardevolle visie van Joke Middelbeek, bestuurder van Stichting Westelijke Tuinsteden in Amsterdam en partner van de Onderwijs Alliantie.

 Broodnodige rust in het onderwijs

Opschuiven van het schoolseizoen

Mogelijke invulling halfjaar leeftijdverlening in primair onderwijs

 

1 Inspectie van Onderwijs. De Staat van het Onderwijs 2019; Inspectie van het Onderwijs. De Staat van het Onderwijs 2020
2 McKinsey & Company. Een verstevigd fundament voor iedereen. 2020
3 R. Harmsen., P. Sleegers & M. Dullaert. BMC. Lerarentekort in niet grootstedelijke gebieden: omvang en aanpak. 2020

Delen

U bent hier