Onderwijs Alliantie

Samen werken aan goed onderwijs voor ieder kind

Onderwijs Alliantie

Onderwijs is de sleutel naar een betere samenleving

Actuele kwesties zoals het lerarentekort, de discussie over (on)gelijke kansen, uitstel van selectie en de (on)zin van toetsen tonen aan dat de eenzijdige economische benadering van onderwijs geen recht doet aan optimale kansen voor de ontwikkeling van jonge mensen. Het is tijd voor een andere onderwijswerkelijkheid waarin de mens leidend is en waar leerplicht plaatsmaakt voor ontwikkelrecht.

Voor een transitie in onderwijs is een betekenisvolle verbinding nodig tussen mensen, initiatieven en organisaties: zowel publiek als privaat. Het onderwijs kan dat niet alleen. De Onderwijs Alliantie zet zich daarom in op het faciliteren van die betekenisvolle verbinding. Er is een samenhangende aanpak nodig om ieder kind de ruimte te bieden zich optimaal te ontwikkelen en maximale kansen te geven. Daar maakt de Onderwijs Alliantie zich sterk voor.

Wij roepen iedereen die het belang ziet van een transitie in het onderwijs op tot partnerschap. Publieke en private personen, bedrijven, instellingen en organisaties kunnen zich met hun kennis, expertise en (financiële) middelen verbinden aan deze beweging. Doe jij mee?

De online community van de Onderwijs Alliantie is een platform waar individuen en organisaties een positieve bijdrage kunnen leveren. Deel best practices, inzichten, lessons learned met elkaar en wissel ideeën uit. Leer van anderen als gaat om het stimuleren van betekenisvol onderwijs en werk samen aan thema’s uit het Alliantiewiel.

De Onderwijs Alliantie verbindt publieke en private partijen om transitie in het onderwijs te verwezenlijken en ontwikkelkansen voor kinderen duurzaam te vergroten, zodat zij wendbaar en weerbaar in de wereld staan.

Wat doen we?

Wij geloven dat eerlijke kansen in het onderwijs een maatschappelijke opgave is. Daarom verbinden wij private en publieke partijen en maken wij werk van het ‘ontschotten’ binnen en tussen sectoren, organisaties en mensen.

Dat doen we met drie ambitieprogramma’s:

1. Realiseren van Ontwikkelplekken van de Toekomst (praktijk)

Op deze plekken door het hele land brengen scholen samen met private en publieke partners het onderwijs van de toekomst in de praktijk met een focus op 3 speerpunten:

1) de verrijkte schooldag;

2) gezondheid

3) samenwerking in de wijk.

Lees hier meer over de Ontwikkelplekken in de praktijk.

2. Ontwikkelen van een duurzame kenniscommunity

De Onderwijs Alliantie fungeert met haar onafhankelijke rol als ‘satéprikker’ door alle initiatieven en interventies heen. Dit doen we door het ontwikkelen van een scan en matchingtool waar vraag en aanbod samenkomen, maar ook door het organiseren van summits en het bouwen van een (online) lerend netwerk. Meld je hier aan voor de online leercommunity.

3. Realiseren van systeemverandering

Door relevante systeemvragen uit het onderwijs (de praktijk) op te halen en deze te agenderen bij gemeenten en ministerie inclusief werkzame praktijkvoorbeelden, beogen we een systeemverandering op gang te brengen.

 

Hoe doen we dat?

De Onderwijs Alliantie zet via de publiek-private samenwerking in op een fundamentele omslag in denken, organiseren en handelen.

Groot denken, versus klein doen 

  • De Onderwijs Alliantie signaleert en monitort de systeemissues in onderwijs en samenleving;
  • We ondersteunen de concrete uitwerking en uitvoering van oplossingen in de praktijk. Het succes zit in het verbinden van beiden.

Publieke en private partners verbinden aan een concreet gezamenlijk doel

  • De Onderwijs Alliantie brengt partners met specifieke expertise, middelen en belangen samen om een collectief belang te dienen.

Vergroten van de zichtbaarheid van initiatieven en ontsluiten van kennis en expertise

  • De Onderwijs Alliantie biedt een podium aan kleine en grote innovaties, zodat deze zichtbaar worden voor anderen en dienen als inspiratiebron en een versneller kunnen zijn voor andere ontwikkelingen.

Hybride samenwerken in diverse fases van transitie.

  • De Onderwijs Alliantie benut de kracht van hybride samenwerking om systeemtransformatie te realiseren;
  • We bewegen mee en faciliteren het samenwerken in verschillende samenstelling, zodat er continue ontwikkeling blijft in het veranderende veld.

Het Alliantiewiel: diverse perspectieven verbinden

De Onderwijs Alliantie werkt vanuit de overtuiging dat de vragen van het onderwijs succesvol kunnen worden aangepakt als diverse perspectieven worden verbonden. Deze perspectieven zijn samengevoegd in het Alliantie-wiel.

In de praktijk..

Ontwikkelplekken van de Toekomst

Een Ontwikkelplek van de Toekomst is een living lab: hier brengen scholen samen met publieke en private partners het toekomstbehendig onderwijs in de praktijk. Ontwikkelplekken van de Toekomst maken de noodzakelijke transities in het onderwijs mogelijk. Hier krijgen kinderen een eerlijke kans door het onderwijs te organiseren vanuit hernieuwde waarden en gedrag. Het draait om het ontwikkelen en verankeren van lokale innovaties en het oplossen van lokale barrières. Denk aan het aanpakken van het lerarentekort en het vergroten van samenwerking met de wijk.

We hebben tot nu vier Ontwikkelplekken van de Toekomst gerealiseerd:

Ontwikkelplek Rotterdam

Initiatiefnemer – Basisschool de Bavokring 

Basisschool de Bavokring is een school in de wijk Kralingen in Rotterdam. De afgelopen jaar is het imago van de Bavokring sterk verbeterd en zij wil nu haar impact vergroten. Met de Ontwikkelplek van de Toekomst wil de Bavokring samen met de wijk … dé plek zijn waar leerlingen alle kansen en mogelijkheden hebben om zich ten volle te ontwikkelen als mens. De ontwikkelplek is schoolgebouw en schooltijden overstijgend. Zo kunnen leerlingen ook buiten en na school hun ontwikkeling doorzetten. De school werkt daarin samen met Stichting Campus Nederland, een maatschappelijke organisatie uit Rotterdam die educatieve programma’s aanbiedt gericht op kansengelijkheid, talentenontwikkeling en welbevinden. 

Ontwikkelplek Amsterdam

Initiatiefnemer – Stichting Westelijke Tuinsteden

Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) omvat 16 basisscholen in Amsterdam Nieuw-West en heeft als ambitie een omgeving te realiseren waarin kinderen leren en ontwikkelen in een positieve en betrokken leefomgeving. Hiertoe werkt STWT samen met inwoners, bedrijven en organisaties (school, zorg en welzijn), vanuit de behoeften, talenten en ambities van kinderen. In eerste instantie gebeurt dit op twee fysieke ontwikkelplekken, de Einsteinschool en Spring High, met de wens en ambitie om in de toekomst meer ontwikkelplekken te realiseren.

Ontwikkelplek Sittard-Geleen

Initiatiefnemer – Kindcentrum Sittard

Kindcentrum Sittard omvat een basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang die zich ontwikkelt tot een ‘Basisschool van de Toekomst’. Doel is om kinderen uit kwetsbare buurten in goed welbevinden en in een gezonde leefomgeving hun schoolloopbaan zo optimaal mogelijk te laten doorlopen. Ouders worden hier actief bij betrokken. Daarnaast werkt het Kindcentrum samen met sportverenigingen, GGD, welzijn- en zorginstellingen en de gemeente. Zo wil de school kinderen uit kwetsbare buurten een betere startpositie geven, waardoor ze weer in goede gezondheid ‘meedoen’ in de buurt en de gemeente.

 

Tijd voor Toekomst

Ontwikkelplek Groningen

Initiatiefnemer – Hanzehogeschool Groningen

De regio Groningen heeft te maken met complexe vraagstukken als armoede, (sociale) eenzaamheid en ongezonde levensstijl. Het project Tijd voor Toekomst wil deze problemen aanpakken met een verrijkte schooldag. Dat is een dagprogramma voor basisscholen in de provincie Groningen om de schooldag van kinderen te verrijken met sport, cultuur, gezondheid en techniek. Met als doel: een goede en kansrijke toekomst voor elke Groninger.

De 50 scholenaanpak

In samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie ondersteunt de Onderwijs Alliantie 50 scholen bij het duurzaam verbeteren van hun onderwijs. Met als doel: het bevorderen van de kansengelijkheid. De Onderwijs Alliantie ondersteunt deze scholen bij het opstellen en implementeren van plannen om het onderwijs te verbeteren en het evalueren van de opbrengsten. Dat doen we door expertise, instrumenten en beschikbare netwerken in te zetten.

De Onderwijs Alliantie sluit aan bij de ondersteuningsbehoeften van de scholen en verbindt de plannen voor duurzame onderwijsverbetering aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Onderwijs. Ook organiseren we leernetwerken waarin de schoolleiders van de 50 scholen kennis en ervaringen uitwisselen gericht op het leidinggeven aan duurzame schoolontwikkeling.

Alliantievorming

Co-creatie en implementatie

Ontwikkeling

“Samen werken aan goed onderwijs voor ieder kind” Dit manifest en onderzoek (sep 2020) is ontstaan in co-creatie tussen Deloitte, Health Holland, KidsRights, Maatschappelijke Alliantie, Stichting
Westelijke Tuinsteden en BMC. En is een oproep aan scholen en/of initiatieven in het primair onderwijs die ondersteuning van publieke en/of private partijen behoeven.

Praatplaat Publiek-Privaat samenwerken bevordert kansengelijkheid in het Primair Onderwijs

50 scholen aanpak

De Onderwijs Alliantie zal de 50 scholen die onderdeel zijn van de Gelijke Kansen Alliantie ondersteunen met het opstellen van plannen om het onderwijs te verbeteren, het implementeren
van deze plannen en het evalueren van de opbrengsten ervan. Daarbij zullen we aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van de scholen en de plannen voor duurzame onderwijsverbetering verbinden met de doelstellingen van het NPO.

Lees hier het plan van de 50 scholen aanpak (2021)

Onderwijs als ontwikkelplek van de Toekomst

Lees hier het plan voor Onderwijs van ontwikkelplek van de toekomst

Missieplan Onderwijs Alliantie september 2021

Implementatie

Praktijkniveau

Ontwikkelplekken van de Toekomst

Ondersteunen van ontwikkelplekken met het bouwen van nieuwe innovatieve praktijken op ontwikkelplekken (lokaal).

Visuele verslagen Ontwikkelplekken

Kennisniveau

On- en offline leercommunity

Initiëren van een on- en offline community, waar scholen van en met elkaar leren innoveren (lerend netwerk).

Ontwikkelroute (online matching platform)

Door middel van de ontwikkelroute (online matching platform) partners kunnen vinden die ze nodig hebben. 

Beleidsniveau

Agenderen van systeemvragen door middel van sleutelinformant

Ophalen van systeemvragen bij de ontwikkelplekken en learning community om vervolgens te agenderen via de sleutelinformant. De sleutelinformant ondersteunt de kwartiermaker uit de Interdepartementale werkgroep Duurzame School bestaande uit de ministeries van LNV, BZK, EZK, OCW en (IenW). De kwartiermaker ontwikkelt de strategie hoe het thema duurzaamheid te verankeren in het onderwijs.

Impactmeting en evaluatie

Praktijkniveau

Er is geen focus meer op ondersteuning van de  ontwikkelplekken. Bestaande samenwerkingen blijven indien bestaan, maar er worden geen nieuwe proactief geïnitieerd.

Kennisniveau

Initiëren van een on- en offline community, waar scholen van en met elkaar leren innoveren (lerend netwerk) en partners kunnen vinden die ze nodig hebben, realiseren matching platform (Ontwikkelroute). Uitvoering van dit plan is helaas niet aan de orde wegens gebrek aan financiering.

Beleidsniveau

Systeemverandering in gang zetten over anders organiseren van het onderwijs (landelijk) door behoefte van scholen te vertalen naar wat publiek-privaat mogelijk is. Hierin is de focus op dit moment op de sleutelinformant.

 

 

Opschaling en borging

Op basis van evaluatie van de activiteiten en resultaten tot nu toe is besloten te focussen op het realiseren van systeemverandering (beleidsniveau) door kennis en inzichten op het gebied van PPS in het onderwijs te delen. Dit gebeurt via de rol van “sleutelinformant” voor het ministerie van OCW.

Betreffende de activiteiten vanuit de Ontwikkelroute is MA in gesprek met meerdere partners om te kijken of zij een rol kunnen spelen in de uitvoering van het plan.

Lees hier Plan van Aanpak Ontwikkelroute

Financiering

Er is financiering opgehaald voor het realiseren van de rol als “sleutelinformant” bij het ministerie van OCW.

Financiering voor uitvoering van de “Ontwikkelroute” is tot op heden niet verkregen door MA. Echter zijn er partners uit het veld (Iedereen een Meester, Meester Rembrandt en het SKB) die mogelijk met financiering vergelijkbare plannen kunnen gaan uitvoeren.

 

Proces en planning

Waar staan we op dit moment in het alliantieproces?

De Onderwijs Alliantie bevindt zich tussen fase 5 en fase 6 op dit moment. We krijgen inzicht in de impact en maken een verbeterplan op basis van de evaluatie. Daarnaast, bepalen we de manier waarop de impact duurzaam geborgd kan worden.

Planning

 

Met wie werken we samen?

De Onderwijs Alliantie is een zelfstandige, autonome groep deskundigen, die van buitenaf een blik werpt op complexe maatschappelijke vraagstukken binnen het onderwijs.

  • De Onderwijs Alliantie verbindt zich niet formeel met het onderwijs en is geen onderdeel van het onderwijssysteem;
  • De Onderwijs Alliantie verbindt zich niet aan een doelgroep maar wel aan urgente thema’s, hybride coalities en Ontwikkelplekken van de Toekomst;
  • De leden van de Onderwijs Alliantie komen uit het bedrijfsleven, wetenschappelijke instituten of maatschappelijke organisaties en het onderwijs;
  • De Onderwijs Alliantie wordt niet beïnvloed (politiek/bedrijfseconomisch) door belangen van buitenaf.

De Onderwijs Alliantie gelooft in de kracht van publiek-private samenwerking om fundamentele kwesties in het onderwijs aan te pakken. Dit zijn onze partners:

Meld je aan voor de leercommunity van de Onderwijs Alliantie

Wil jij ook een bijdrage leveren aan de transitie in het onderwijs?
Meld je dan hieronder aan voor de online community van de Onderwijs Alliantie en laat weten hoe jij kunt bijdragen. Ben je al lid? Log dan hier in. 

Gegevensverwerking

2 + 8 =

Nieuws

Onderwijs Alliantie

Samen werken aan de ontwikkeling van ieder kind

In het ToekomstLAB, een samenwerking tussen Stichting Westelijke Tuinsteden, OBS de Toekomst en kinderopvang Impuls, komt publiek-private samenwerking tot zichtbare uiting. Het ToekomstLAB is als ontwikkelplek aangesloten bij de Onderwijs Alliantie. Interim- en...

Onderwijs Alliantie

Ontwikkelplek van de Toekomst

Een duurzaam gebouw met leer ateliers, moestuinen, sportvelden, een centrale keuken en hekken die om 15.00u niet sluiten! Een plek waar kinderen, ouders en buurtbewoners samenkomen om van elkaar te leren. Een veilige plek die écht onderdeel is van de wijk en waar...

Onderwijs Alliantie

Recht op goed onderwijs onder druk

24 sept 2020 - Vandaag heeft onderwijsminister Arie Slob het manifest Samen werken aan goed onderwijs in ontvangst genomen. Het manifest is opgesteld door de Onderwijs Alliantie die zichzelf tot doel heeft gesteld om de ontwikkelkansen van kinderen in kwetsbare...