Onderwijs Alliantie

Onderwijs Alliantie


Manifest De Onderwijs Alliantie
Samen werken aan goed onderwijs voor ieder kind
 

De Onderwijs Alliantie wil de ontwikkelkansen van basisschool kinderen in kwetsbare buurten vergroten en hen beter voorbereiden op de uitdagingen van de 21ste eeuw. De Onderwijs Alliantie is een publiek-private samenwerking die basisscholen ondersteunt met de transitie gericht op het terugdringen van het lerarentekort en het anders organiseren van het onderwijs in samenwerking met de wijk.

De ongelijkheid in kansen op goed onderwijs voor groepen leerlingen in Nederland neemt steeds verder toe. De verschillen in schooladviezen tussen leerlingen met hoger en lager opgeleide ouders zijn sinds 2009 groter geworden1. In Nederland is de toename van ongelijkheid in onderwijsresultaten, in vergelijking met andere landen zelfs het grootst2. Daar komt bij dat het lerarentekort op scholen een nijpend (structureler) probleem is. Dit tekort doet zich, behalve in de G4, ook voor in krimpgebieden3. Schoolleiders en leerkrachten ervaren bovendien een enorme werkdruk en vallen uit door te grote klassen, te hoge taakeisen en te weinig begeleiding en waardering. Hierdoor krijgen leerlingen niet altijd de begeleiding en zorg die ze nodig hebben en lopen leerachterstanden op. Kinderen van ouders met een zwakke sociaaleconomische positie in kwetsbare wijken krijgen nog minder kansen om hun potentieel te benutten. Door de fors toegenomen ongelijkheid komt een van de belangrijkste kinderrechten, het recht op goed onderwijs, in Nederland steeds meer onder druk te staan.

Een hoogwaardige onderwijsinfrastructuur is een van de belangrijkste pijlers voor economische welvaart en het welzijn van burgers. De combinatie van toenemende ongelijkheid in kansen op goed onderwijs, het oplopende lerarentekort en de toenemende werkdruk voor leraren en schoolleiders, brengt deze infrastructuur steeds meer aan het wankelen. Een samenhangende aanpak is nodig om kinderen die zich nog niet optimaal kunnen ontwikkelen maximaal kansen te geven en te laten participeren in de kenniseconomie. Anders komen zij langs de zijlijn te staan, met alle maatschappelijke gevolgen van dien.

De Onderwijs Alliantie wil, samen met publieke en private partners, scholen ondersteunen met een transitie die gericht is op het in samenhang terugdringen van het lerarentekort en het anders organiseren van het onderwijs in samenwerking met de wijk. Daarbij wil de Onderwijs Alliantie lopende (landelijke) initiatieven op deze gebieden faciliteren en ondersteunen door kennis, instrumenten, onderzoek en beschikbare netwerken in te zetten.

 

Manifest downloaden
Bord manifest downloaden
Rapportage downloaden
► Video bekijken1 Inspectie van Onderwijs. De Staat van het Onderwijs 2019; Inspectie van het Onderwijs. De Staat van het Onderwijs 2020
2 McKinsey & Company. Een verstevigd fundament voor iedereen. 2020
3 R. Harmsen., P. Sleegers & M. Dullaert. BMC. Lerarentekort in niet grootstedelijke gebieden: omvang en aanpak. 2020

Delen

U bent hier